Procedury bezpieczeństwa - organizacja konsultacji w szkole

czerwiec 01, 2020

Procedury Bezpieczeństwa – organizacja konsultacji w szkole

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOAWYCH W BRZEZINACH W RAMACH ORGANIZOWANIA

KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW I UCZNIÓW ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
OD DNIA 18.05.2020 (DLA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH)
OD DNIA 25.05.2020 (DLA MATURZYSTÓW)
OD DNIA 01.06.2020 (DLA UCZNIÓW)

1. Informacje ogólne:
2. Od 18.05 na terenie szkoły mogą być organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Od 25.05. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla MATURZYSTÓW zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły w zakładce aktualności oraz w terminarzu dziennika Vulkan. Konsultacje on-line odbywają się jak dotychczas.
4. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.
5. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa na kwarantannie
i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
6. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania rodziców:
1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
3. Zaopatrzenie ucznia w maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
5. Dostarcza do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia stanowiące załącznik nr 1 (do pobrania ze strony szkoły) lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły/nauczyciela w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:
1. Uczeń, który chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły
lub w terminarzu w Vulkanie – harmonogram konsultacji - termin konsultacji danego nauczyciela.
2. Zawiadamia nauczyciela poprzez Vulkan , że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
4. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
5. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
6. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
7. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
8. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:
1. Na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,
2. Dba o wietrzenie sali,
3. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,
4. Sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości, co najmniej 1.5 m od innego,
5. Wchodzi do sali w maseczce
6. Nauczyciel wychowania fizycznego:
• jeśli chce prowadzić konsultacje w sali zgłasza zakończenie zajęć woźnej, aby ta mogła dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
• pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
• dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
• udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.
• korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt

1. Procedury bezpieczeństwa:
1. Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
3. Przed konsultacjami i po nich uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na terenie szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
4. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
5. Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
6. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
7. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
• mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet, poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów o godzinie 8.00 i 15.30.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
1. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu profilaktyki.
2. Z uczniem zostaje wyznaczony pracownik, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór ucznia. Powiadamia także dyrektora szkoły.
3. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz kombinezon, który znajduje się w IZOLATORIUM – gabinecie profilaktyki.
4. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKASZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet profilaktyki.
3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu profilaktyki i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

Formularz zgody rodziców na udział ucznia w konsultacjach - do pobrania w Dokumentach po prawej stronie.

 

Kierunki kształcenia w naszej szkole

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum o profilu policyjno-prawnym zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.

Czytaj więcej...
Technik ekonomista

Technik ekonomista

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarki, prawa, podatków, finansów, rachunkowości.

Czytaj więcej...
Technik logistyk

Technik logistyk

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju.

Czytaj więcej...
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów.

Czytaj więcej...
Technik kelner

Technik kelner

Kelner. Pionierska klasa w ZSP w Brzezinach.

Czytaj więcej...
  • 1
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
(46) 874 47 99

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

- Benjamin Franklin